Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

Wijkontwikkeling

De wheermolen in ontwikkeling

Na 50 jaar betrekkelijke rust in de Wheermolen staan er nu grootscheepse plannen op stapel. Het is dan ook van belang voor de bewoners om juist nu betrokken te worden bij de voorgenomen plannen. Wij, als wijkkerngroep zijn niet tegen de vernieuwing van onze wijk maar vinden wel dat alle belangen hierbij goed afgewogen moeten worden. Een goede ruimtelijke ordening van de wijk vraagt een integrale afweging. Helaas moeten wij constateren dat er inmiddels al grootschalig wordt gesloopt aan de Metheorenweg en de Driehoek. Het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels in procedure gebracht maar hierin zitten grote witte vlakken die later zullen worden ingevuld. (de driehoek, locatie 't Noot ed)

De wijkkerngroep heeft inmiddels haar stem laten horen en heeft de gemeente Purmerend een brief gestuurd. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijk wethouders. In dit gesprek hebben wij naar voren gebracht dat wij van mening zijn dat eerst het Wijkontwikkelingsplan uit 2006 moet worden geactualiseerd. In dit plan moet een goede invenatarisatie worden gemaakt om te komen tot een goede opbouw van onze wijk.

Wij streven erna dat de Wheermolen een wijk wordt (en blijft) waarin de bewoners zich thuisvoelen. Van jong tot oud moeten er voldoende voorzieningen zijn zoals sportgelegenheid, vrij tijdsbesteding, scholen en zorg. Hiernaast moet de wijk bijdragen aan het welzijn van de bewoners. De wijk moet schoon zijn, voldoende en goed onderhouden groen, er moet veiligheid zijn in de wijk en de infrastructuur moet goed zijn (wegen, voetpaden e.d.)

Volgens het in procedure zijnde bestemmingsplan 2010 zijn binnen de wijk Wheermolen op meerdere locaties maatschappelijke voorzieningen aanwezig. Het betreft de volgende voorzieningen:

 - vijf basisscholen, waarvan twee aan de Mercuriusweg, een aan de Vrouwenzandstraat, een aan de doctor Albert Schweitzerlaan en een aan de Johan Wagenaarstraat. Echter niet alle scholen zijn nog in functie;

- een kerk aan de Zonnelaan;

- een wijkcentrum aan de Churchilllaan; (wordt gesloopt voor een Zorghotel)

- een woningstichting aan de Kometenstraat;

- een gezondheidszorgcentrum aan de Boeierstraat;

- een kinderdagverblijf aan de J.P. Grootstraat.

Wij als Wijkkerngroep vinden dat erg mager voor een wijk van deze omvang.

Hieronder willen wij de verschillende grote projecten bespreken die op de planning staan. Omdat het hier projecten in de hele wijk betreffen is het van belang dat iedereen zijn stem laat horen. Wij zouden u dan ook willen vragen te reageren via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Laats u ons weten of u onze mening deelt. Door het aanmelden op onze Twitter site (Wheermolen) zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang. Hiernaast kunt u op het enquete formulier aangegeven of u op de hoogte wilt worden gehouden middels email.

   

 

Bestemmingsplan Wheermolen 2010

Het college heeft inmiddels een actualisering van het bestemmingsplan Wheermolen in procedure gebracht. Helaas zijn er echter "witte vlekken" opengelaten voor de Driehoek, de Kometenstraat, en het woonwagencentrum. Deze locaties zullen later in procedure worden gebracht. Wat ons echter opviel in het concept plan was dat een grote deel "groen" uit de wijk een meer stedelijke bestemming heeft gekregen. Middels onderstaande brief hebben wij onze zienswijze ingebracht naar de gemeente.reactie van de Wijkkerngroep op de wijziging bestemmingsplan klik hier Voor inzage in het bestemmingsplan klik hier op de site van de gemeente Purmerend.

 

Wijkontwikkelingsplan

Een Wijkontwikkelingsplan beschrijft de toekomstvisie voor een wijk op basis van de huidige situatie, met daarin opgenomen inspanningen en acties om die visie te bereiken. Het plan geeft aan in welke richting de kwaliteit van de leefomgeving zich in de wijk zou moeten ontwikkelen om ook op langere termijn goed te kunnen (blijven) functioneren als leefbare wijk. Het plan richt zich op het behoud c.q. verbeteren van de leefomgeving, zowel fysiek/ruimtelijk, sociaal als economisch.

Het wijkontwikkelingsplan is een weerslag van:

1) wat bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners willen

2) wat beleid en regelgeving voorschrijft

3) algemene ontwikkelingen (stad/land/autonoom)

In het WOP komen deze drie bewegingen bij elkaar en beïnvloeden elkaar en er wordt gezocht naar synergie.

Het plan: Biedt een richtinggevend kader voor de gemeentelijke organisatie en externe partijen en geeft prioriteiten aan. Geeft inzicht wat er qua beleid en fysieke projecten op stapel staat. Leidt tot synergie: door een gezamenlijk gedragen visie op de wijk zijn partijen bereid hun acties en investeringen op elkaar af te stemmen. Het rendement zal hierdoor toenemen. Spiegelt het bestaand beleid aan de vraag vanuit de wijk. Stelt bewoners en andere partijen in staat beter te kunnen participeren bij beleid en ontwikkelingen in de wijk. Keuzes uit het verleden maar ook voor de toekomst zijn inzichtelijk en indien nodig beredeneerd.

Voor de wijk Wheermolen is in 2006 een Wijkontwikkelingsplan vastgesteld. De ontwikkelingen die nu op de agenda staan zijn hierin niet meegenomen. De Wijkkerngroep heeft het college inmiddels verzocht om, vooruitlopend op de voorgestelde ingrijpende plannen eerst een visie voor de wijk op te stellen in een nieuw Wijkontwikkelingsplan.

 


Sloop en herbouw Meteorenweg

 

Inmiddels is de sloop van de flats en de herbouw in volle gang. De entree van de wijk aan de zijde van de spoorwegovergang Overwhere wordt inmiddels gekenmerkt door het hoogste gebouw van Purmerend. De plannen en vergunningen zijn inmiddels vastgesteld en verleend. Wel heeft de Wijkkerngroep vragen gesteld aan het college over met name de geluidoverlast van het heien en het bouwverkeer. Inmiddels heeft het college maatregelen genomen om de overlast voor de bewoners te beperken.  Voor de plannen van Wherestad klik hier 

 

 Appartementengebouw Kometenstraat

Oktober 2010 is de gemeente Purmerend de procedure gestart voor de sloop van de voormalige dansschool. Hiervoor in de plaats zal er een appartementencomplex worden gebouwd met 30 woningen voor starters en ouderen.  Zie gemeentelijk rapport . Hierbij zullen de aanwezige 19 bomen verdwijnen.

Door de Wijkkerngroep is inmiddels schriftelijk haar bezorgdheid geuit over deze plannen. Voor brief Wkg klik hier. Opnieuw zal er hoogbouw verschijnen langs de Churchillllaan. De verkeersintensiteit op deze doorgaande route is inmiddels zo groot dat de woningen aan de Kometenstraat niet aan het toegestane geluidniveau kunnen voldoen. Binnen de woningen zal het geluid dus hoger worden dan toegestaan. Door de bouw van deze 30 woningen zal het verkeer nog meer gaan toenemen.

Tijdens de Raadscommissie SOB van 17 maart 2011 hebben de politieke partijen unaniem ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan. De bouw van het appartementengebouw is dus een feit.  

 

 
Sloop woningen aan de Planetenstraat

Na protesten van de bewoners van de woningen aan de Planetenstraat tegen de sloop van de woningen heeft de Woningstichting Wherestad op 26 november 2010 een visie opgesteld "fasering als sleutelwoord". klik hier voor de visie. Begin februari 2011 zijn de bewoners opnieuw samengeweest in de dansschool om te praten over de voortgang. Afgesproken is dat een vertegenwoordiging van de bewoners in overleg zal gaan met de Woningstichting. Door Wherestad wordt voorgesteld om een deel van de bewoners uit de Planetenstraat te laten verhuizen naar de nieuw te bouwen woningen in de Driehoek. Wij, als wijkkerngroep steunen de bewoners van de Planetenstraat. Wij zijn tegen de sloop van de woningen tenzij de bewoners in overleg met Wherestad een goed alternatief in de wijk wordt geboden. Sloop en herbouw zou echter betekenen dat een groot gedeelte van Wheermolenwest opnieuw zal worden ingevuld. Wij houden de plannen dan ook nauwlettend in de gaten om te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van dit deel van onze wijk. Hierbij ondersteunen wij het advies van de Stec groep aan Wherestad in de visie " maak een integrale gebiedsstrategie voor Wheermolen West en neem hierin mee de nieuwbouw van de Driehoek en Parkzone, de renovatie van de galerijflats (ten zuiden van de Driehoek) en de ingreep in de rijwoningen in het middengebied. Hierdoor ontstaat een samenhangend plan voor Wheermolen West, waarbij de deelobjecten goed op elkaar zijn afgestemd".

 


De Driehoek

 

Nu de eerdere plannen voor deze locatie financieel niet haalbaar bleken heeft Wherestad dit gebied meegenomen in haar plannen. Waar eerst o.a. een school zou worden gebouwd is nu woningbouw het voornemen. Zoals hierboven al aangegeven houdt de Wijkkerngroep de ontwikkel plannen voor dit gebied zeer scherp in de gaten. Wij blijven erbij dat er eerst een visie voor de gehele wijk moet worden opgesteld om een evenwichtige balans te krijgen. Naast de leefbaarheid moeten ook voorzieningen worden meegenomen, de wegen moeten worden aangepast en de leeftijdsopbouw spelen een rol. Hiernaast is de invullen van de openbare ruimte van groot belang.

 
Update: presentatie aan de Raadsleden

Dinsdags 5 april jl. hebben Woningstichting Wherestad en Bouwfonds een presentatie gegeven aan de raadsleden over de voortgang van de ontwikkeling van de Wheermolen West. Naast de aanwezige raadsleden was ook de Wijkkergoep Wheermolen goed vertegenwoordigd en was er een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging aanwezig. Door Wherestad werd aangegeven dat er na de aankondiging van de sloopplannen van de Planetenstraat veel onrust en opstand is onstaan bij de bewoners. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bewonersvereniging een serieus aanspreekpunt is geworden bij de ontwikkeling van de plannen. In de tussentijd heeft Wherestad een bewonersonderzoek, een technisch onderzoek en een financieel onderzoek uitgevoerd. De uitkomst is nu dat de woningen in het middengebied (Planetenstraat) tussen 2016 en 2010 zullen worden gesloopt. De bewoners van de gesloopte woningen zullen voorrang krijgen bij de nieuw te bouwen (laagbouw) woningen in de Driehoek en de Parkzone. De komende 6 maanden zullen de partijen een visie gaan ontwikkelen voor het gehele middengebied en de Driehoek. Door Wherestad werd naar voren gebracht dat het inmiddels duidelijk is, ook gezien de reacties van bewoners dat nog meer hoogbouw in de Wheermolen niet gewenst is.

De aanwezige raadsleden waren zeer tevreden dat er inmiddels overleg is tussen de bewonersvereniging en Wherestad oa. om te komen tot een goed sociaalplan.

Notulen B&W vergadering van 12 april 2011

Wethouder Krieger koppelt terug over de bijeenkomst op 5 april waarbij de woningstichting Wherestad, bij monde van de heer Slot, scenario's presenteerde voor de ontwikkeling van Wheermolen-west. Wethouder Krieger laat in het verlengde van de presentatie een voorstel voor het college voorbereiden. Daarin wordt overigens ook opgenomen dat de samenwerkingsovereenkomst zo wordt geformuleerd, dat de gemeente geen partij meer is. Er zal daarop ook een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld.Zorghotel

Eind 2011 zullen de activiteiten in Wijkcentrum "t Noot worden beeindigd. Een deel van de activiteiten zal overgaan naar het Wijkplein in het Tritongebouw aan de Churchilllaan. Echter deze locatie is kleiner dan 't Noot. Een deel van de activiteiten zal zich bij gebrek aan ruimte weliicht naar een locatie buiten de wijk moeten verplaatsen. Na de sloop van het 't Noot zal op deze plek een zorghotel worden gebouwd zo zijn de plannen.  

Het gebouw zal bestaan uit 65 kamers, een restaurant met terras en praktijkruimte voor een arts en fysiotherapeut en zal uit vier verdiepingen bestaan waarvan de onderste een halfverzonken parkeerruimte voor 44 auto’s wordt. Mensen die herstellend zijn van operatie of ernstige ziekte kunnen in het zorghotel worden verpleegd tot ze weer naar huis kunnen gaan. Het gebouw zal ongeweer 16 meter hoog worden.

Wij hebben als Wijkkerngroep hebben grote moeite met de bouw van het Zorghotel in de Wheermolen. Reeds eerder hebben wij de gemeente schriftelijk laten weten dat wij deze centrumlocatie in de wijk graag groen zouden zien blijven. Door opnieuw een hoog en groot gebouw neer te zetten zal er wederom een verdichting van de Churchilllaan optreden. Ook zal de verkeersdruk toenemen door deze grootschalige voorziening. De bouw van een zorghotel kan een meerwaarde zijn voor de stad alleen niet op deze locatie. Wij zouden graag een voorziening voor de wijk willen hebben. Het zorghotel is een gemeentebrede voorziening, misschien wel gemeente overstijgend. Doordat de gemeente eigenaar is van de grond kunnen ze zelf een invulling geven aan deze locatie. Hiernaast is er een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In antwoorden op raadsvragen van de VVD heeft het college reeds aangegeven de verkoop in overweging te hebben.

Inmiddels hebben ook hier de bewoners van de omliggende woningen zich verenigd en zich gemeld bij de gemeente en de Wijkkerngroep.De Stadspartij heeft vragen gesteld over de voortgang van de procedure. Klik hier voor de beantwoording van de vragen door het college van B&W.

Op 4 april jl. heeft het college de aanvullende vragen van de Stadspartij beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen klik hier. Het valt op dat het Zorghotel vraag om een rustige omgeving. Vraag is dan ook of de locatie lang de Churchilllaan nu zo rustig is en gezien de ontwikkeling van de Wheermolen West zal er tot zeker 2020 sprake zijn van zeer veel bouwverkeer.

 

Mini-rotondes Churchilllaan

Ter bevordering van de doorstroming van het verkeer op de Churchilllaan en rondom het winkelcentrum MAKADO is een eerste ontwerp gemaakt ten behoeve van het realiseren van twee mini-rotondes. Deze mini-rotondes worden aangelegd op de aansluitingen met de Henry Dunantstraat en de Meteorenweg. Wel is duidelijk dat de ontsluiting van onze wijk een groot probleem is. De bewoners van de oostkant en de westkant van de wijk kunnen alleen via de Wheermolenbrug en de spoorwegovergang de wijk verlaten. Naast de bewoners zelf trekt met name het winkelcentrum veel bezoekers van buiten de wijk aan.De extra verkeersdruk die dat veroorzaakt op de doorgaande ontsluitingsroute (de Churchilllaan) kan voor gevaarlijke situaties zorgen omdat ook de hulpdiensten (vervoer richting het ziekenhuis/ambulances en de brandweer) deze route gebruiken naar de Overwhere en industrieterrein de Koog. Helaas bleek tijdens de vergadering dat de plannen nog niet besproken zijn met de hulpdiensten, Arriva en de Winkeliersvereniging. Deze partijen waren dan ook teleurgesteld en hadden zeker nog vragen.

Ook werd duidelijk dat in het rapport over de verkeersintensiteit de voorgenomen bouwprojecten niet in de berekening is meegenomen. Toch zal de Chuchilllaan op korte termijn op de schop moeten omdat de herinrichting September a.s. gereed moet zijn. Dit, omdat de gemeente Purmerend anders de subsidie voor de aanpassing zal mislopen.

Wij, als Wijkkerngroep blijven van mening dat er eenst een Wijkontwikkelingsplan voor de hele wijk moet worden opgesteld waarin ook de verkeersbewegingen moeten worden meegenomen

In de B&W vergadering van 1 maart jl. doet wethouder Krieger een melding ten aanzien van de voorgenomen verkeerskundige ingrepen op de Churchillaan aan de T-splitsingen met de Churchillaan en de Meteorenweg,respectievelijk de Henry Dunantstraat. De wethouder geeft aan dat: op die locaties de verkeersregelinstallaties worden vervangen door mini-rotondes. Indien de gemeente Purmerend dat werk tijdig uitvoert, wordt het door de Provincie voor 100% gesubsidieerd. Het blijkt nu echter dat een aantal ingrepen op het Purmerendse wegennet met elkaar gelijk te vallen, waardoor de bereikbaarheid wordt aangetast. De provincie heeft daarenboven besloten binnen afzienbare tijd de N244 van een nieuwe laag asfalt te voorzien. Dat zal eveneens invloed uitoefenen op de verkeersstromen in Purmerend.Wethouder Krieger richt zich er nu op uitstel te krijgen van de subsidieverplichting om de herinrichting van de Churchillaan nog dit jaar te realiseren. Hij zal de gemeenteraad van een en ander in kennis stellen. Voor het B&W besluit klik hier

Een voorbeeld van het Largas model zoals dat inmiddels is ingevoerd in Hilversum is te zien op bij bijgevoegde You tube filmpje. Klik hier.

 

 

Woonwagencentrum Vrouwenzandstraat

Omdat de bestaande woonwagencentra te klein zijn geworden vindt er op dit moment een uitbreiding van plaatsen over de gehele gemeente Plaats. Het voornemen van de gemeente Purmerend is om ook tussen de Vrouwenzandstraat en het Kinderparadijs een woonwagenterrein in te richten. Voorlopig wordt nog rekening gehouden met 12 standplaatsen. Als Wijkkerngroep hebben wij grote vraagtekens bij de invulling van dit terrein. Wij zijn zeer trots op onze naastgelegen jeugdvoorziening "Het kinderparadijs". Op dit terrein van Club Welzijnwerk kunnen jongeren zich heerlijk uitleven. 

Op dit ruige terrein, zo groot als bijna 3 voetbalvelden bestaande uit riet, heuvels, water, veel groen en bijna altijd mooi weer kan de jeugd van 6 tot 12 jaar een hut bouwen, fikkie steken, daar van alles op bakken en varen met roeiboten of zelfgebouwde vlotten.

Het Kinderparadijs is dan ook geen gewone speelplaats, maar een avonturen- en bouwspeelplaats.

Wij zijn als wijkkerngroep dan ook bang dat deze activiteiten niet langer mogelijk zullen zijn in de toekomst omdat door de komst van bewoners in de nabijheid zij overlast zullen gaan ondervinden van de aanwezige jeugd. Dit zou in het slechte geval kunnen leiden tot sluiting van deze jeugdvoorziening. Hiernaast is de ontsluiting van dit deel van de wijk zeer slecht. Door de komst van 12 gezinnen en de aanstaande ontwikkeling van het manegeterrein zullen de verkeersbewegingen gaan toenemen over het Stekeldijkje en de Anne Franklaan. Hierbij nog meegenomen de mogelijke ontwikkeling van het circusterrein. Wij zijn bang voor een "verkeersinfarct" op de aanluitingen op de Churchilllaan. Voor toelichting college klik hier

 


Circusterrein/evenemententerrein

 

Naar aanleiding van een ingekomen verzoek wordt de mogelijkheid tot ontwikkeling van het circusterrein/evenemententerrein op dit moment onderzocht door de gemeente Purmerend. Wij zullen ook deze plannen op de voet volgen met name de aan- en afvoer van het terrein vragen onze aandacht gezien de drukke doorgaande fietsroute voor met name scholieren. Ook de gevolgen voor het naastgelegen wooncomplex De Botterhoek zullen wij in de gaten houden. 

 

 

 Pampusstraat 

 

 

Inmiddels is de voormalige school aan de Pampusstraat niet langer in gebruik. Voornemen is om deze school op korte termijn te gaan slopen. Vooralsnog heeft het terrein geen nieuwe bestemming. Wij houden deze locatie dan ook nauwlettend in de gaten.

 

 

 Manegeterrein aan Trimpad

 

Enige tijd geleden is er een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een manege met twee woningen. Voor zover wij weten is deze vergunning nog niet verleend.

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.