Wijkkerngroep Wheermolen

Staat voor de wijk

Veiligheid, infra en groen

Werkgroep veiligheid en verkeer

  De werkgroep Veiligheid en Verkeer opereert op twee verschillende wijzen. Zij handelt op preventieve wijze en zij handelt naar aanleiding van opmerkingen van bewoners. Preventief. Aan de hand van o.a. wijkschouwen wordt vastgesteld op welke plekken in de wijk verbeteringen aangebracht kunnen worden die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. In overleg met de wijkmanager en de wijkkerngroep wordt vastgesteld welk traject gevolgd gaat worden om tot een verbetering te komen. Klachten/meldingen Klachten en meldingen kunnen via het Klanten Contact Centrum,  rechtstreeks onder de aandacht van de gemeente worden gebracht. Klachten en/of meldingen die geen uitstel kunnen velen worden door de Wijkkerngroep  en/of de Wijkmanager ter hand genomen. Meer complexe zaken worden besproken met de Wijkwerkgroep Veiligheid en Verkeer. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld of de Wijkwerkgroep een rol gaat vervullen bij het inventariseren van het probleem en het aandragen van een mogelijke oplossing in overleg met de betrokken bewoners. Afhankelijk van de financiering van de oplossing komt een voorstel al dan niet in de Wijkkerngroepvergadering of wordt via de Wijkmanager voorgelegd aan de gemeente.  

werkgroep groen

WERKGROEP GROEN

 

Groen in de Wijk, de feiten

De kans dat bewoners zich gezond voelen is in groene gebieden 1,5 keer zo groot als in minder groene
woonomgevingen
• De aanwezigheid van groen zorgt o.a. voor 25% minder depressies, 15% minder nekklachten,
15% minder migraine en ernstige hoofdpijn en 23% minder astma/COPD.
• Patiënten met uitzicht op groen herstellen sneller van een operatie dan patiënten zonder dit uitzicht.
Zij gebruiken ook minder pijnstillers.
• Luchtverontreiniging zoals CO2 en fijnstof geeft gezondheidsklachten. Bomen en hagen langs
wegen kunnen 15 tot 20% van de stofdeeltjes afvangen.
• Een boom van 50 cm dik kan per jaar ongeveer 500 gram fijnstof afvangen.
Dit compenseert circa 7.500 jaarlijks gereden autokilometers.
• Bomen kunnen grote hoeveelheden water vasthouden, zowel in de bodem als in de kruin
(naar schatting minstens 2.800 liter).
• Groen dempt verkeersgeluid. Groene daken kunnen geluid reduceren met 1 tot 5,5 decibel.
• Bomen in de buurt van woningen leveren een besparing op van ongeveer 10% in de energiekosten.
Daarnaast leidt de warmtereductie door schaduwvorming op hete dagen ook tot minder sterfgevallen,
vooral onder ouderen.


Agressie en geweld komen minder vaak voor in gebieden met groen.
• Mensen voelen zich veiliger als er meer groen om hen heen is.
De perceptie van veiligheid stijgt naar 89,3% in een groene omgeving.
• In buurten waar woningcorporaties groene projecten ontwikkelen, gaan de sociale
cohesie en de contacten tussen bewoners er enorm op vooruit.
• Mogelijkheden voor sport en ontmoeting in een groene omgeving leiden, samen met
andere maatregelen, tot vermindering van onveiligheid door jeugdigen

Groen in de woonomgeving heeft een waardeverhogend effect op onroerend goed.
Vooral wanneer het groen binnen een straal van 500 meter ligt.
• De prijs van een woning stijgt met 10% als de woning in het groen (park/plantsoen) ligt.
• De prijs van een woning stijgt met circa 4% als de afstand tot groen maximaal 100 meter is.
• Steden met ‘groene kwaliteit’ zijn aantrekkelijk voor wonen, toerisme en recreatie.
Dat vertaalt zich onder meer in een gevarieerde bevolkingsopbouw (met o.a. een creatieve
klasse die economische ontwikkeling stimuleert).

Dit alles blijkt uit het rapport " De waarde van groen in de samenleving". Om het gehele rapport in te zien klik hier

 

 

 

Wie zijn wij

De wijkkerngroep bestaat uit wijkbewoners, meestal al actief in een vereniging van huiseigenaren, een huurdersvereniging of een flatteam. Deze bewoners zijn als vrijwilliger werkzaam in de Wijkkerngroep of in één van de daarbij behorende wijkwerkgroepen. Dat zijn Veiligheid & Infrastrucuur en groen, 55 Plus en de werkgroep communicatie. De wijkkerngroep beschikt over een door de gemeente verstrekt budget waaruit kleine projecten kunnen worden gefinancierd. De Wijkkerngroep geeft aan de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd advies over zaken die spelen in de Wheermolen. Dit naar aanleiding van signalen van bewoners. Naast de Website geeft de Wijkkerngroep ook de Wijkkrant uit waarin zij de bewoners op de hoogte houdt van haar activiteiten.